Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 . Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις άδεις μικρής κλίμακας και η έκδοση της γίνεται ταχύτατα και σε ελκυστικές τιμές. Στο τέλος σας δίνουμε ένα φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια.