Στο Τεχνικό Γραφείο μας αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου. Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ενός ακινήτου, τον οποίο, υποβάλλοντάς τον, καταγράφεται και παρακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου και τυχόν μεταβολές της σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017).